Sorumluluk Sigortası

HEKİM SORUMLULUK

Bu poliçe ile, Türkiye Cumhuriyeti sınırları dahilinde, hastalıktan korunma, tıbbi teşhis, tedavi ve müdahale faaliyetlerinde bulunan yerlerde fiili olarak çalışan hekimlerin ve diğer sağlık personelinin, faaliyetleri poliçede belirtilen sıfat altında ve uzmanlık dalında olmak şartıyla, sigorta süresi içinde meslekleri ile ilgili mevzuata uygun olarak gerçekleştirecekleri mesleki faaliyetlerini yerine getirirken üçüncü şahıslara hata, ihmal veya kusurları neticesinde verebilecekleri bedeni zararlara ilişkin olarak ileri sürülebilecek zarar ve ziyan talepleri için teminat verilmesinin yanı sıra, sigortalı hekim için ferdi kaza sigortası kapsamında "Vefat", "Sürekli Sakatlık" ve "Gündelik tazminat" teminatları ve bunlara ilave olarak "Hukuksal Koruma" ve "Geniş Kapsamlı Asistans" teminatları da sağlanmaktadır.
 
İŞVEREN SORUMLULUK SİGORTASI
 
İş yerinde görevini yaparken iş kazası geçiren çalışanların, yaralanması veya ölmeleri halinde, varislerinin talep edeceği tazminatlara ve ayrıca aynı kazadan dolayı tazminat ödemek durumunda kalan SSK’nın ödediği tazminat nedeniyle işverene rücu etmesi haline karşı, işvereni güvence altına alır.
Ayrıca, manevi tazminat talepleri , görevle yurt içi ve yurt dışı seyahatler, işverenin sağlamış olduğu araçlarla işyerine gidiş-dönüşler ve meslek hastalıkları da ek teminat olarak temin edilebilir.
 
MESLEKİ SORUMLULUK SİGORTASI
 
Sigortalının, ifa ettiği mesleğinin, hatalı ve kusurlu olması sebebiyle meydana gelebilecek zarar ve ziyandan doğan tazminat talepleri teminat altına alınır. Mimar ve mühendisler, serbest muhasebeciler / mali müşavirler, avukatlar, patent ve marka vekillerine teminat verilmektedir.
 
TEHLİKELİ MADDELER ZORUNLU SORUMLULUK SİGORTASI
 
Yanıcı, parlayıcı, patlayıcı ve yakıcı maddeleri üreten, kullanan, depolayan, nakleden veya satanların, bu mesleki faaliyetleri nedeniyle, bu maddelerin doğrudan doğruya neden olduğu olaylar sonucu kusurları olsun olmasın üçüncü kişilere verilecek bedeni ve maddi zararlara karşı sorumluluklarını teminat altına alır.
 
TÜPGAZ ZORUNLU SORUMLULUK SİGORTASI
 
Likit petrol gazı (LPG) tüpleyen firmaların, doldurdukları veya doldurttukları ve yetkili bayileri vasıtasıyla veya doğrudan tüketiciye intikal ettirdikleri tüplerin kullanılmak üzere bulunduruldukları yerlerde infilakı, gaz kaçırması, yangın çıkarması sonucu (kusurları olsun veya olmasın) verecekleri bedeni ve maddi zararlara karşı sorumluluklarını teminat altına alır.
 
3. ŞAHISLARA KARŞI MALİ SORUMLULUK SİGORTASI
 
Sigortalının, gerek işyerine gerekse konutuna iş yerine gelen üçüncü kişilere herhangi bir sebeple verebilecek bedeni ve/veya maddi zararlar sebebiyle ortaya çıkabilecek sorumluluğunu teminat altına alır. 
Üçüncü Şahıs Mali Sorumluluk Sigortası Örnek Uygulamaları: 
Asansör Sorumluluk Sigortası
Otel Sorumluluk Sigortası
Garaj, Otopark Sorumluluk Sigortası
Tamirhane Sorumluluk Sigortası
Okul Sorumluluk Sigortası
Depocu Sorumluluk Sigortası
 
ÜRÜN SORUMLULUK SİGORTASI
 
Sigortalı tarafından imal edilen, satılan, tedarik, tesis ve monte edilen veya işlenen herhangi bir ticari mal veya üründen kaynaklanan bir kusur ve/veya ayıp neticesinde üçüncü şahısların uğrayacağı bedeni ve maddi zarar ve ziyan sonucu, sigortalıya terettüp edecek sorumluluk taleplerinin neticeleri teminat altına alınır.