Zorunlu Deprem Sigortası

587 sayılı Kanun Hükmünde Kararname gereğince 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu kapsamındaki bağımsız bölümler, tapuya kayıtlı ve özel mülkiyete tabi taşınmazlar üzerinde mesken olarak inşa edilmiş binalar, bu binalar içinde yer alan ve ticarethane, büro vb. amaçlarla kullanılan bağımsız bölümler ve doğal afetler nedeniyle devlet tarafından yaptırılan veya verilen kredi ile yapılan meskenler Zorunlu Deprem Sigortası’na tabidir. 

Bu sigorta ile; depremin, yangın, infilak ve yer kayması dahil, sigortalı binalarda ve temellerinde, doğrudan neden olacağı maddi zararlar (merdivenler, asansörler, çatılar ve bacalarda meydana gelenler de dahil olmak üzere), sigorta bedeline kadar Doğal Afet Sigortaları Kurumu tarafından teminat altına alınmıştır.
 
Sigorta Kapsamı Dışında Kalan Binalar
 
Kamu kurum ve kuruluşlarına ait binalar 
Köy yerleşim alanlarında yapılan binalar 
Tamamı ticari veya sınai amaçlarla kullanılan binalar 
27 Aralık 1999 tarihinden sonra inşa edilmiş olan ancak ilgili mevzuat çerçevesinde inşaat ruhsatı bulunmayan binalar. 
 
Sigorta Teminatı Dışında Kalan Haller
 
Enkaz kaldırma masrafları, yer kayması, iş durması, kira kaybı, alternatif ikametgah ve işyeri masrafları, mali sorumluluklar ve benzeri başkaca ileri sürülebilecek diğer bütün dolaylı zararlar 
Her türlü taşınır mal, eşya ve benzerleri 
Ölüm dahil olmak üzere tüm bedeni zararlar 
Manevi tazminat talepleri 
 
Sigorta Bedelinin Tespiti
 
Sigorta bedelinin tespitinde, sigorta edilen meskenin yapı tarzı için Hazine Müsteşarlığı’nca yayımlanan "Zorunlu Deprem Sigortası Tarife ve Talimatı"nda belirlenen metrekare bedeli ile aynı meskenin brüt yüzölçümünün çarpılması sonucu bulunan tutar esas alınır. Zorunlu deprem sigortası yapılan bir meskenin sigorta bedeli, hiçbir şekilde "Zorunlu Deprem Sigortası Tarife ve Talimatı"nda belirlenen azami teminat tutarından çok olamaz.
Ferdi Kaza Sigortası, sigortalıyı, kendi iradesi dışında meydana gelebilecek ani ve harici kazalara karşı teminat altına alınır.